Autoryzowane szkolenia MicrosoftDP 200T01 Implementowanie rozwiązań przetwarzających dane na platformie Azure

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


W ramach szkolenia uczestnicy zaimplementują różne technologie platformy danych w rozwiązaniach spełniających określone wymagania biznesowe i techniczne, w szczególności w scenariuszach przetwarzania danych w środowiskach lokalnych, chmurowych i hybrydowych z wykorzystaniem zarówno danych relacyjnych, jak i danych NoSQL. Dowiedzą się również, w jaki sposób przetwarzać dane strumieniowe i wsadowe za pomocą różnych technologii i języków.

Uczestnicy poznają także metody implementowania zabezpieczeń danych, m.in. z wykorzystaniem uwierzytelnienia, autoryzacji, strategii przetwarzania danych i standardów. Uczestnicy zdefiniują również i zaimplementują rozwiązanie do monitorowania działań związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem danych. Ostatnim etapem szkolenia jest zarządzanie rozwiązaniami Azure przetwarzającymi dane oraz rozwiązywanie problemów. Obejmuje to takie zagadnienia, jak optymalizacja wielkich zbiorów danych i ich odzyskiwanie po awarii, przetwarzanie wsadowe i rozwiązania do przetwarzania danych strumieniowych.

Wymagania:

Oprócz odpowiedniego doświadczenia zawodowego osoby, które chcą wziąć udział w tym szkoleniu, powinny mieć wiedzę techniczną w zakresie objętym tematyką szkolenia: Podstawy platformy Azure.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Platforma Azure dla inżynierów danych
W module omawiany jest rozwój koncepcji dotyczących przetwarzania danych oraz nowe możliwości eksploracji danych dostępne dla przedsiębiorstw dzięki technologiom platformy danych w chmurze. Uczestnicy zapoznają się także z przeglądem różnych dostępnych technologii platform danych w chmurze oraz z rolą i obowiązkami inżyniera danych w nowym środowisku w kontekście korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo.

Program

 • Rozwój koncepcji dotyczących przetwarzania danych
 • Przegląd usług na platformie danych Azure
 • Określenie zadań wykonywanych przez inżyniera danych
 • Opis przypadków użycia w środowisku chmury w ramach przykładu wdrożenia
 • Ćwiczenie: Platforma Azure dla inżynierów danych
 • Określenie koncepcji dotyczących przetwarzania danych
 • Określenie usług platformy danych Azure
 • Określenie zadań wykonywanych przez inżyniera danych
 • Finalizacja produktów związanych z inżynierią danych

Moduł 2: Przechowywanie danych
W tym module przedstawione zostają różne sposoby przechowywania danych na platformie Azure. Uczestnicy szkolenia poznają podstawy zarządzania pamięcią na platformie Azure, sposoby tworzenia konta usługi Storage, a także sposób wyboru odpowiedniego modelu dla danych, które mają być przechowywane w chmurze. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, jak można w prosty sposób utworzyć magazyn Data Lake w celu obsługi różnych rozwiązań do analizy wielkich zbiorów danych.

Program

 • Wybór sposobu przechowywania danych na platformie Azure
 • Tworzenie konta usługi Azure Storage
 • Omówienie usługi Azure Data Lake Storage
 • Przesyłanie danych do magazynu Azure Data Lake
 • Ćwiczenie: Przechowywanie danych

Moduł 3: Praca zespołowa nad analizą danych z wykorzystaniem usługi Azure Databricks
W ramach modułu uczestnicy szkolenia mają okazję zapoznać się z usługą Azure Databricks i ze sposobami jej przygotowania przez inżyniera danych na potrzeby realizacji w przedsiębiorstwie zespołowych projektów związanych z analizą danych. Omówione zostaną również podstawy usługi Azure Databricks i notatniki Apache Spark, a także sposoby udostępniania usługi i obszarów roboczych oraz wykonywania zadania przygotowania danych przydatnych w projekcie związanym z analizą danych.

Program

 • Omówienie usługi Azure Databricks
 • Praca z usługą Azure Databricks
 • Odczytywanie danych z wykorzystaniem usługi Azure Databricks
 • Wykonywanie transformacji z wykorzystaniem usługi Azure Databricks
 • Ćwiczenie: Praca zespołowa nad analizą danych z wykorzystaniem usługi Azure Databricks

Moduł 4: Tworzenie globalnych rozproszonych baz danych z wykorzystaniem usługi Cosmos DB
W ramach tego modułu uczestnicy szkolenia poznają sposoby pracy z danymi NoSQL z wykorzystaniem usługi Azure Cosmos DB. Dowiedzą się, na czym polega udostępnianie usługi, w jaki sposób można ładować dane i tworzyć do nich zapytania za pomocą rozszerzeń programu Visual Studio Code i pakietu Azure Cosmos DB .NET Core SDK. Omówione zostaną również metody konfigurowania opcji dostępności, tak aby użytkownicy mogli uzyskać dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie.

Program

 • Tworzenie skalowalnej bazy danych Azure Cosmos DB
 • Wstawianie danych do bazy Azure Cosmos DB i tworzenie zapytań
 • Tworzenie aplikacji .NET Core obsługującej bazę Cosmos DB w programie Visual Studio Code
 • Globalne dystrybuowanie danych z wykorzystaniem usługi Azure Cosmos DB
 • Ćwiczenie: Tworzenie globalnych rozproszonych baz danych z wykorzystaniem usługi Cosmos DB

Moduł 5: Praca z relacyjnymi magazynami danych w chmurze
W ramach tego modułu uczestnicy szkolenia poznają opcje relacyjnej platformy danych Azure, w tym usługi SQL Database i SQL Data Warehouse. Po ukończeniu modułu będą mogli uzasadnić decyzje dotyczącą wyboru konkretnej usługi, będą również potrafili udostępniać i łączyć poszczególne usługi oraz zarządzać nimi.

Program

 • Używanie usługi Azure SQL Database
 • Opis usługi Azure SQL Data Warehouse
 • Tworzenie danych i zapytań w usłudze Azure SQL Data Warehouse
 • Zastosowanie funkcji PolyBase do ładowania danych do usługi Azure SQL Data Warehouse
 • Ćwiczenie: Praca z relacyjnymi magazynami danych w chmurze

Moduł 6: Analiza danych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem usługi Stream Analytics
W ramach tego modułu uczestnicy szkolenia poznają pojęcia danych strumieniowych i przetwarzania zdarzeń oraz zakres ich zastosowania w usługach Event Hubs i Azure Stream Analytics. Następnie skonfigurują zadanie analityczne do przesyłania danych strumieniowych i poznają sposoby tworzenia zapytań do danych przychodzących w celu wykonania ich analizy. W ostatniej części modułu omówione zostanie zarządzanie działającymi zadaniami oraz ich monitorowanie.

Program

 • Omówienie strumieni danych i przetwarzania zdarzeń
 • Pozyskiwanie danych z wykorzystaniem usługi Event Hubs
 • Przetwarzanie danych za pomocą zadań usługi Stream Analytics
 • Ćwiczenie: Analiza danych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem usługi Stream Analytics

Moduł 7: Koordynacja przetwarzania danych z wykorzystaniem usługi Azure Data Factory
W ramach tego modułu uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób można wykorzystać usługę Azure Data Factory do koordynowania przesyłania i transformacji danych z różnych platform. Poznają możliwości tej technologii i będą w stanie skonfigurować kompleksowy proces pozyskiwania i transformacji danych.

Program

 • Omówienie działania usługi Azure Data Factory
 • Komponenty usługi Azure Data Factory
 • Usługi Azure Data Factory i Databricks
 • Ćwiczenie: Koordynacja przetwarzania danych z wykorzystaniem usługi Azure Data Factory

Moduł 8: Zabezpieczanie platform danych Azure
W ramach tego modułu uczestnicy szkolenia poznają wielowarstwowy model ochrony danych dostępny na platformie Azure. Omówione zostaną różne mechanizmy zabezpieczeń, począwszy od konfigurowania bezpiecznych sieci i kluczy dostępu oraz definiowania uprawnień, a skończywszy na monitorowaniu dostępu do różnych magazynów danych.

Program

 • Wprowadzenie do problematyki zabezpieczeń
 • Główne komponenty zabezpieczeń
 • Zabezpieczanie kont usługi Storage i magazynu Data Lake Storage
 • Zabezpieczanie magazynów danych
 • Zabezpieczanie danych strumieniowych
 • Ćwiczenie: Zabezpieczanie platform danych Azure

Moduł 9: Monitorowanie procesów przechowywania i przetwarzania danych oraz rozwiązywanie problemów
W ramach tego modułu uczestnicy szkolenia poznają różne dostępne możliwości monitorowania umożliwiające wsparcie operacyjne w przypadku wystąpienia problemów związanych z architekturą platformy danych. Omówione zostaną często występujące problemy dotyczące przechowywania i przetwarzania danych. Przedstawione zostaną także opcje odzyskiwania awarii pozwalające zapewnić ciągłość biznesową.

Program

 • Omówienie dostępnych możliwości monitorowania
 • Rozwiązywanie często występujących problemów dotyczących przechowywania danych
 • Rozwiązywanie często występujących problemów dotyczących przetwarzania danych
 • Zarządzanie usuwaniem skutków awarii
 • Ćwiczenie: Monitorowanie procesów przechowywania i przetwarzania danych oraz rozwiązywanie problemów
   

Tagi:

Intermediate Azure Microsoft Inżynier danych Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d
(Łącznie 24 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie