Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 304T00 Projektowanie dla architektów rozwiązań na platformie Microsoft Azure

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Podczas tego szkolenia architekci rozwiązań dowiedzą się, jak tworzyć bezpieczne, skalowalne i niezawodne rozwiązania spełniające wymagania przedsiębiorstw.

Lekcje obejmują zagadnienia związane z projektowaniem, takie jak rejestrowanie, analiza kosztów, uwierzytelnianie i autoryzacja, nadzór, bezpieczeństwo, magazynowanie danych, zapewnienie wysokiej dostępności oraz migracja. Rola ta wymaga podejmowania decyzji w wielu obszarach, które wpływają na całość projektowanego rozwiązania.

Wymagania:

Aby sprawnie pełnić swoją funkcję, architekci rozwiązań Azure powinni mieć doświadczenie w zakresie systemów operacyjnych, wirtualizacji, infrastruktury chmury, struktur pamięci masowej oraz sieci. W szczególności wymagane są:

 • znajomość technologii wirtualizacji stosowanych w środowiskach lokalnych, w tym maszyn wirtualnych, sieci wirtualnych i wirtualnych dysków twardych;
 • znajomość zagadnień związanych z konfigurowaniem sieci, takich jak protokół TCP/IP, system nazw domen (DNS), wirtualne sieci prywatne (VPN), zapory i technologie szyfrowania;
 • znajomość pojęć związanych z usługą Active Directory, takich jak domeny, lasy zasobów, kontrolery domen, replikacja, protokół Kerberos i protokół LDAP (Lightweight Directory Access Protocol);
 • znajomość zagadnień związanych z odpornością systemów i usuwaniem skutków awarii, w tym operacji tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych.

Zdobyte umiejętności:

 • Rekomendowanie rozwiązań umożliwiających minimalizowanie kosztów
 • Rekomendowanie rozwiązania do obsługi dostępu warunkowego (w tym uwierzytelniania wieloskładnikowego)
 • Rekomendowanie rozwiązania do zarządzania tożsamościami hybrydowymi (z uwzględnieniem narzędzi Azure AD Connect i Azure AD Connect)
 • Rekomendowanie rozwiązania umożliwiającego korzystanie z usługi Azure Policy
 • Rekomendowanie rozwiązania obejmującego narzędzie KeyVault
 • Rekomendowanie rozwiązania obejmującego tożsamości zarządzane usługi Azure AD
 • Rekomendowanie rozwiązania umożliwiającego dostęp do magazynu
 • Projektowanie rozwiązania opartego na usłudze Azure Site Recovery
 • Rekomendowanie rozwiązania do skalowania automatycznego
 • Rekomendowanie rozwiązania do obsługi kontenerów
 • Rekomendowanie rozwiązania z zakresu zabezpieczeń sieciowych
 • Rekomendowanie rozwiązania do migracji aplikacji i maszyn wirtualnych
 • Rekomendowanie rozwiązania do migracji baz danych

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Projektowanie rozwiązania obliczeniowego

Program

 • Rekomendowanie rozwiązania do inicjowania obsługi usług obliczeniowych (Compute)
 • Określanie odpowiednich technologii obliczeniowych
 • Rekomendowanie rozwiązania do obsługi kontenerów
 • Rekomendowanie rozwiązania do automatyzacji zarządzania usługami obliczeniowymi
 • Ćwiczenie: Wdrażanie kontenerów na platformie Azure
 • Implementowanie kontenerów działających na maszynach wirtualnych Azure
 • Wdrażanie kontenerów w usłudze Azure Container Instances
 • Wdrażanie kontenerów w klastrach usługi Azure Kubernetes Service (AKS)

Moduł 2: Projektowanie rozwiązania sieciowego

Program

 • Rekomendowanie rozwiązania do adresowania i rozpoznawania nazw w sieci
 • Rekomendowanie rozwiązania do inicjowania obsługi sieci
 • Rekomendowanie rozwiązania z zakresu zabezpieczeń sieciowych
 • Rekomendowanie rozwiązania do obsługi połączeń internetowych i sieci zainstalowanych lokalnie
 • Rekomendowanie rozwiązania do automatyzacji zarządzania siecią
 • Rekomendowanie rozwiązania do równoważenia obciążenia i routingu ruchu sieciowego

Moduł 3: Projektowanie procesu migracji

Program

 • Dokonywanie oceny serwerów i aplikacji lokalnych pod kątem migracji
 • Rekomendowanie rozwiązania do migracji aplikacji i maszyn wirtualnych
 • Rekomendowanie rozwiązania do migracji baz danych

Moduł 4: Projektowanie procesów uwierzytelniania i autoryzacji

Program

 • Wskazówki dotyczące zarządzania tożsamościami i dostępem
 • Rekomendowanie rozwiązania do uwierzytelniania wieloskładnikowego
 • Pięć kroków umożliwiających zabezpieczenie infrastruktury zarządzania tożsamościami
 • Rekomendowanie rozwiązania do logowania jednokrotnego
 • Rekomendowanie rozwiązania do zarządzania tożsamościami hybrydowymi
 • Rekomendowanie rozwiązania do integracji B2B
 • Rekomendowanie struktury hierarchicznej grup zarządzania
 • Ćwiczenie: Zarządzanie uwierzytelnianiem i autoryzacją w usłudze Azure AD
 • Wdrażanie maszyny wirtualnej Azure służącej do udostępniania kontrolera domeny usługi AD DS
 • Tworzenie i konfigurowanie dzierżawcy usługi Azure AD
 • Integrowanie lasu usługi AD DS z dzierżawcą usługi Azure AD

Moduł 5: Projektowanie procesów nadzoru

Program

 • Rekomendowanie rozwiązania umożliwiającego korzystanie z usługi Azure Policy
 • Rekomendowanie rozwiązania umożliwiającego korzystanie z usługi Azure Blueprints

Moduł 6: Projektowanie rozwiązania do obsługi baz danych

Program

 • Wybór odpowiedniej platformy danych na podstawie wymagań
 • Omówienie sposobu magazynowania danych na platformie Azure
 • Wskazywanie zalecanego wymiarowania warstwy usług bazodanowych
 • Dynamiczne skalowanie bazy danych Azure SQL Database i usługi Azure SQL Managed Instance
 • Rekomendowanie rozwiązania do szyfrowania danych w czasie magazynowania, przesyłania i użytkowania

Moduł 7: Wybór odpowiedniego konta magazynu

Program

 • Ogólne informacje o warstwach magazynowania
 • Rekomendowanie rozwiązania umożliwiającego dostęp do magazynu
 • Rekomendowanie narzędzi do zarządzania magazynem

Moduł 8: Projektowanie integracji danych

Program

 • Rekomendowanie przepływu danych
 • Rekomendowanie rozwiązania do integracji danych

Moduł 9: Projektowanie rozwiązania do rejestrowania i monitorowania

Program

 • Usługi monitorowania platformy Azure
 • Usługa Azure Monitor

Moduł 10: Projektowanie rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych

Program

 • Rekomendowanie rozwiązania do odzyskiwania danych w przypadku obciążeń hybrydowych i lokalnych
 • Projektowanie rozwiązania opartego na usłudze Azure Site Recovery
 • Rekomendowanie rozwiązania do odzyskiwania danych w różnych regionach
 • Rekomendowanie rozwiązania do zarządzania kopiami zapasowymi na platformie Azure
 • Projektowanie rozwiązania do archiwizacji i przechowywania danych

Moduł 11: Projektowanie pod kątem zapewnienia wysokiej dostępności

Program

 • Rekomendowanie rozwiązania zapewniającego nadmiarowość aplikacji i obciążeń
 • Rekomendowanie rozwiązania do skalowania automatycznego
 • Identyfikowanie zasobów wymagających zapewnienia wysokiej dostępności
 • Identyfikowanie typów magazynów wymagających zapewnienia wysokiej dostępności
 • Rekomendowanie rozwiązania zapewniającego nadmiarowość geograficzną obciążeń

Moduł 12: Projektowanie pod kątem optymalizacji kosztów

Program

 • Rekomendowanie rozwiązań do zarządzania kosztami
 • Zalecane podejścia do minimalizacji kosztów

Moduł 13: Projektowanie architektury aplikacji

Program

 • Rekomendowanie architektury mikrousług
 • Rekomendowanie rozwiązania do orkiestracji procesu wdrażania aplikacji
 • Rekomendowanie rozwiązania do integracji interfejsów API
 • Ćwiczenie: Implementowanie integracji usługi Azure Logic Apps z usługą Azure Event Grid
 • Integrowanie usługi Azure Logic Apps z usługą Event Grid
 • Uruchamianie usługi Azure Logic Apps w reakcji na zdarzenie odpowiadające zmianie zasobu w grupie zasobów

Moduł 14: Projektowanie zabezpieczeń aplikacji

Program

 • Zabezpieczenia aplikacji i usług
 • Rekomendowanie rozwiązania korzystającego z usługi Key Vault
 • Rekomendowanie rozwiązań korzystających z tożsamości zarządzanych usługi Azure AD

Tagi:

Advanced Azure Microsoft Architekt rozwiązań Padnij! Lecą gadżety Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 28 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie