Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 030T00 Technologie Microsoft Azure dla architektów AWS

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Podczas tego szkolenia architekci rozwiązań, którzy projektowali wcześniej rozwiązania dla platformy Amazon Web Services, dowiedzą się, jak tworzyć bezpieczne, skalowalne i niezawodne rozwiązania spełniające wymagania przedsiębiorstw przeznaczone do uruchamiania na platformie Azure.

Na zajęciach zostaną omówione takie tematy, jak wirtualizacja, automatyzacja, technologie sieciowe, magazynowanie danych, zarządzanie tożsamością, bezpieczeństwo, platforma danych i infrastruktura aplikacji, a także wpływ decyzji dotyczących każdego z tych obszarów na całe rozwiązanie.

Wymagania:

 • Doświadczenie (powyżej 1 roku) w pracy na stanowisku architekta AWS projektującego bezpieczne i skalowalne rozwiązania działające w chmurze oparte na platformie AWS, obejmujące struktury pamięci masowej, funkcje obliczeniowe i sieciowe oraz interakcję z zewnętrznymi zasobami i usługami
 • Znajomość technologii wirtualizacji stosowanych w środowiskach lokalnych, w tym maszyn wirtualnych, sieci wirtualnych i wirtualnych dysków twardych
 • Znajomość zagadnień związanych z konfigurowaniem sieci, takich jak protokół TCP/IP, system nazw domen (DNS), wirtualne sieci prywatne (VPN), zapory i technologie szyfrowania
 • Znajomość pojęć związanych z usługą Active Directory, takich jak domeny, lasy zasobów, kontrolery domen, replikacja, protokół Kerberos i protokół LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
 • Znajomość zagadnień związanych z odpornością systemów i usuwaniem skutków awarii, w tym operacji tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych
 • Znajomość podstaw programowania i zasad korzystania z języka skryptowego

Wskazana jest również znajomość zasad administrowania platformą Azure, procesów tworzenia aplikacji na platformie Azure oraz procesów DevOps.

Umiejętności po szkoleniu:

 • Zapewnianie ochrony tożsamości z wykorzystaniem usługi Azure Active Directory oraz użytkowników i grup
 • Implementowanie rozwiązań do zarządzania tożsamościami przeznaczonych dla środowisk lokalnych i chmurowych
 • Stosowanie rozwiązań do monitorowania w celu gromadzenia, łączenia i analizowania danych z różnych źródeł
 • Zarządzanie subskrypcjami, kontami, zasadami korzystania z platformy Azure i kontrolą dostępu na podstawie ról
 • Administrowanie platformą Azure za pomocą usługi Resource Manager, portalu Azure Portal, usługi Cloud Shell i interfejsu wiersza poleceń (CLI)
 • Konfigurowanie rozwiązań umożliwiających połączenia między ośrodkami (takich jak wirtualne sieci równorzędne i wirtualne bramy sieci)
 • Administrowanie usługami Azure App Service i Azure Container Instances oraz platformą Kubernetes

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do platformy Azure

Program

 • Subskrypcje i konta
 • Grupy zasobów i szablony w usłudze Azure Resource Manager

Moduł 2: Infrastruktura globalna platformy Azure

Program

 • Regiony platformy Azure
 • Strefy dostępności platformy Azure
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 3: Implementowanie usługi Azure Active Directory

Program

 • Wprowadzenie do usługi Azure Active Directory
 • Domeny zwykłe i niestandardowe
 • Zabezpieczenia
 • Użytkownicy-goście w usłudze Azure Active Directory
 • Zarządzanie wieloma katalogami
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 4: Implementowanie tożsamości hybrydowych i zarządzanie nimi

Program

 • Wprowadzenie do narzędzia Azure AD Connect
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 5: Implementowanie wirtualnych rozwiązań sieciowych

Program

 • Usługa Azure Virtual Network i wirtualne sieci równorzędne
 • Połączenia VPN i ExpressRoute
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 6: Implementowanie maszyn wirtualnych na platformach Windows i Linux

Program

 • Konfigurowanie funkcji zapewniających wysoką dostępność
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 7: Implementowanie modułu równoważenia obciążenia i zabezpieczeń sieciowych

Program

 • Implementowanie usługi Azure Load Balancer
 • Implementowanie bramy usługi Azure Application Gateway
 • Implementowanie usługi Azure Firewall
 • Implementowanie sieciowych grup zabezpieczeń i grup zabezpieczeń aplikacji
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 8: Implementowanie aplikacji opartych na kontenerach

Program

 • Konfigurowanie usługi Azure Kubernetes Service
 • Publikowanie rozwiązania w wystąpieniu kontenera Azure
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 9: Implementowanie infrastruktury aplikacji

Program

 • Tworzenie planu usługi App Service
 • Tworzenie i konfigurowanie usługi Azure App Service
 • Konfigurowanie obsługi sieci na potrzeby usługi App Service
 • Wprowadzenie do usługi Logic Apps i rozwiązania Azure Functions
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 10: Implementowanie kont magazynu

Program

 • Podstawowe pojęcia dotyczące usługi Azure Storage
 • Zarządzanie cyklem życia magazynu obiektów blob na platformie Azure
 • Praca z magazynem obiektów blob na platformie Azure
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 11: Implementowanie baz danych NoSQL

Program

 • Wprowadzenie do usługi Azure Cosmos DB
 • Spójność
 • Wybór odpowiednich interfejsów API usługi Cosmos DB
 • Konfigurowanie replik w usłudze Cosmos DB
 • Porównanie z usługą AWS DynamoDB

Moduł 12: Implementowanie baz danych Azure SQL Database

Program

 • Konfigurowanie ustawień bazy danych Azure SQL Database
 • Implementowanie usługi Azure SQL Database Managed Instance
 • Konfigurowanie funkcji zapewniających wysoką dostępność na potrzeby bazy danych Azure SQL Database
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 13: Implementowanie usługi monitorowania infrastruktury chmury

Program

 • Monitorowanie bezpieczeństwa
 • Monitorowanie kosztów
 • Konfigurowanie obszaru roboczego usługi Log Analytics
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 14: Implementowanie rozwiązań do nadzoru nad platformą Azure i zarządzanie nimi

Program

 • Przypisywanie ról funkcji kontroli dostępu na podstawie ról (RBAC)
 • Konfigurowanie dostępu administracyjnego do platformy Azure
 • Implementowanie i konfigurowanie zasad korzystania z platformy Azure
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 15: Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji

Program

 • Implementowanie usługi Azure Key Vault
 • Implementowanie i konfigurowanie tożsamości zarządzanych usługi Azure AD
 • Rejestrowanie aplikacji i zarządzanie nimi w usłudze Azure AD
 • Porównanie z platformą AWS

Moduł 16: Zarządzanie migracją, tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem awaryjnym

Program

 • Przeprowadzanie migracji obciążeń
 • Implementowanie usługi Azure Backup na potrzeby maszyn wirtualnych
 • Wdrażanie funkcji odzyskiwania awaryjnego
 • Porównanie z platformą AWS

Tagi:

Intermediate Azure Microsoft Architekt rozwiązań Padnij! Lecą gadżety Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 28 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie