Autoryzowane szkolenia MicrosoftWS 013T00 Usługa Azure Stack HCI

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Trzydniowe szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla informatyków mających już duże doświadczenie w zarządzaniu lokalnym środowiskiem systemu Windows Server.

Kurs ma na celu zaprezentowanie zaawansowanych zagadnień związanych z obsługą centrów danych zdefiniowanych programowo w systemie Windows Server, usługą Azure Stack HCI oraz innymi usługami z rodziny Azure Stack. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostanie wykorzystanie dotychczasowych produktów z rodziny Microsoft System Center do implementowania centrów danych zdefiniowanych programowo w oparciu o system Windows Server 2019 i zarządzania nimi. Szkolenie jest prowadzone na poziomie zaawansowanym i przeznaczone dla osób, które chcą uruchamiać obciążenia wirtualne w systemie Windows Server 2019 na średnią lub dużą skalę z wykorzystaniem centrum przetwarzania danych zdefiniowanego programowo i infrastruktury hiperkonwergentnej.

Wymagania:

 • Doświadczenie na poziomie średnio zaawansowanym w zarządzaniu systemami operacyjnymi z rodziny Windows Server oraz zwirtualizowanymi obciążeniami tych systemów w scenariuszach lokalnych
 • Doświadczenie na poziomie średnio zaawansowanym w pracy z typowymi narzędziami do zarządzania systemem Windows Server (co wynika z pierwszego wymagania)
 • Wiedza na poziomie średnio zaawansowanym w zakresie najważniejszych technologii firmy Microsoft związanych z obliczeniami, magazynowaniem danych, obsługą sieci i wirtualizacją
 • Wiedza na poziomie średnio zaawansowanym na temat technologii opartych na systemie Windows Server, które zapewniają wysoką dostępność funkcji związanych z obliczeniami i magazynowaniem danych
 • Podstawowe doświadczenie w zakresie implementowania usług w modelu „infrastruktura jako usługa” (Infrastructure as a Service — IaaS) i zarządzania nimi na platformie Microsoft Azure
 • Podstawowa znajomość usługi Azure Active Directory (Azure AD)
 • Średnio zaawansowana znajomość technologii wirtualizacji firmy Microsoft związanych z zabezpieczeniami
 • Średnio zaawansowana znajomość zasad tworzenia skryptów narzędzia PowerShell i platformy PowerShell Desired State Configuration (DSC)

Umiejętności po szkoleniu:

 • Opisywanie oferty usług Azure Stack, w tym usług Azure Stack HCI, Azure Stack Hub i Azure Stack Edge
 • Opisywanie podstawowych technologii i narzędzi do zarządzania związanych z usługą Azure Stack HCI
 • Opisywanie przebiegu typowej implementacji usługi Azure Stack HCI
 • Wskazywanie funkcji hybrydowych usługi Azure Stack HCI
 • Implementowanie i konserwacja obciążeń oraz zarządzanie nimi w ramach usługi Azure Stack HCI
 • Planowanie implementacji i implementowanie magazynu usługi Azure Stack HCI, w tym usługi QoS magazynu i usługi repliki magazynu
 • Planowanie obsługi sieci w ramach usługi Azure Stack HCI
 • Implementowanie sieci definiowanych przez oprogramowanie w usłudze Azure Stack HCI

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do usługi Azure Stack HCI

Program

 • Omówienie usługi Azure Stack HCI
 • Omówienie technologii wchodzących w skład usługi Azure Stack HCI
 • Omówienie narzędzi do zarządzania usługą Azure Stack HCI
 • Omówienie funkcji hybrydowych usługi Azure Stack HCI

Moduł 2: Eksploatacja i konserwacja usługi Azure Stack HCI

Program

 • Implementowanie obciążeń oraz zarządzanie nimi w ramach usługi Azure Stack HCI
 • Konserwacja usługi Azure Stack HCI
 • Ćwiczenie B: Korzystanie z Centrum administracyjnego systemu Windows w scenariuszach hybrydowych
 • Integrowanie infrastruktury hiperkonwergentnej z usługami platformy Azure
 • Dokonywanie przeglądu funkcji integracji platformy Azure
 • Zarządzanie aktualizacjami infrastruktury hiperkonwergentnej

Moduł 3: Planowanie implementacji i implementowanie magazynu usługi Azure Stack HCI

Program

 • Omówienie podstawowych technologii magazynu usługi Azure Stack HCI
 • Planowanie korzystania z funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania w usłudze Azure Stack HCI
 • Implementowanie infrastruktury hiperkonwergentnej opartej na funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania
 • Zarządzanie funkcją bezpośrednich miejsc do magazynowania w usłudze Azure Stack HCI
 • Planowanie implementacji i implementowanie usługi QoS magazynu
 • Planowanie implementacji i implementowanie usługi repliki magazynu
 • Ćwiczenie: Implementowanie klastra funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania
 • Implementowanie klastra funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania przy użyciu Centrum administracyjnego systemu Windows
 • Implementowanie klastra funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania przy użyciu narzędzia Windows PowerShell
 • Zarządzanie klastrem funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania przy użyciu Centrum administracyjnego systemu Windows i narzędzia Windows PowerShell
 • Zarządzanie klastrem funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania i monitorowanie jego odporności
 • Zarządzanie warstwami klastrów funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania
 • Identyfikowanie i analizowanie metadanych dotyczących klastra funkcji bezpośrednich miejsc do magazynowania (opcjonalnie)

Moduł 4: Planowanie implementacji i implementowanie funkcji obsługi sieci usługi Azure Stack HCI

Program

 • Omówienie podstawowych technologii sieciowych usługi Azure Stack HCI
 • Omówienie tematyki wirtualizacji sieci i sieci definiowanych przez oprogramowanie
 • Planowanie implementacji i implementowanie funkcji tworzenia zespołu kart sieciowych w ramach przełącznika (Switch Embedded Teaming)
 • Planowanie implementacji i implementowanie zapory centrum danych
 • Planowanie implementacji i implementowanie programowego równoważenia obciążenia
 • Planowanie implementacji i implementowanie bramy usługi dostępu zdalnego
 • Ćwiczenie A: Wdrażanie sieci definiowanych przez oprogramowanie
 • Wdrażanie sieci definiowanych przez oprogramowanie za pomocą narzędzia PowerShell
 • Zarządzanie sieciami wirtualnymi za pomocą Centrum administracyjnego systemu Windows i narzędzia PowerShell
 • Implementowanie listy kontroli dostępu do sieci definiowanych przez oprogramowanie przy użyciu Centrum administracyjnego systemu Windows
 • Implementowanie programowego równoważenia obciążenia w sieciach definiowanych przez oprogramowanie przy użyciu Centrum administracyjnego systemu Windows i narzędzia Windows PowerShell

Tagi:

Administrator Advanced Microsoft Padnij! Lecą gadżety Windows Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d
(Łącznie 24 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie